De aandachtsgebieden

Ringmaten

De commissie wetgeving van de COM heeft een concept ringenlijst opgesteld met daarin een aantal veranderingen, waardoor vogels met een correctere maat kunnen worden geringd. De Tc heeft deze lijst bestudeerd en waar nodig aangepast. De aangepaste ringmaten zijn inmiddles met het ministerie overeengekomen.

Standaardeisen

Het actualiseren en uitbreiden van bestaande standaardeisen. Opstellen van soortbeschrijvingen voor de vruchten- en insectenetende vogels. De geheel herziene standaardeisen zijn in 2013 gepubliceerd en kunnen hier worden gedownload

Standaard eisen Europese zaadeters deel 1

Standaard eisen Europese zadeters deel 2

Standaardeisen vruchten en insectenetende vogels

Mutatie standaard

Het beantwoorden van vragen over het houden en kweken van Europese cultuurvogels. 

In loop van de tijd is de rubriek "Vogelvragen een heel belangrijk facet van het werk van de Technische Commissie geworden. Vragen van uiteenlopende aard kunnen op de website worden gesteld. In de rgel wordt een vraag binnen een week door een specialist beantwoord op de website

Samenwerken met andere organisaties.

Samenwerken is heel belangrijk, ook in de vogelsport! Daarom heeft de Technische Commissie van de SEC gemeend er goed aan te doen om de schouders te zetten onder een samenwerking op het technische gebied van de Europese vogels. Op 11 september 2003, is er in Rosmalen een eerste bijeenkomst geweest met vertegenwoordigers van de Algemene Bond, de KBOF/WEV , de AOB en de KEV. Inmiddels hebben nog andere organisaties belangstelling getoond voor deze samenwerking. Afgesproken is dat we ons als eerste gaan verdiepen in de nieuwe ontwikkelingen en wel de nieuwe kleurmutaties. Voor de nieuwe mutaties willen wij als samenwerkingsverband de onderzoeken uitvoeren om op een verantwoorde wijze tot een goede benaming komen. Het is de bedoeling om twee bijeenkomsten per jaar te organiseren waarbij de voorjaarsbijeenkomst in het teken zal staan van onderzoek en een najaarsbijeenkomst die in het teken zal staan van het uitdragen van informatie aan keurmeesters en kwekers.


Copyright SEC 2013. Ingeschreven bij de KvK nummer H405076960000