Privacystatement Speciaalclub Europese Cultuurvogels (SEC) – April 2018

Artikel 1 DOEL;

Het stellen van regels ter bescherming van de privacy van de leden van de Speciaalclub Europese Cultuurvogels. Kortweg komt het erop neer dat er een verplichting bestaat om persoonsgegevens zorgvuldig te behandelen. Wij zijn deze gegevens bijvoorbeeld nodig om:

 • U uit te nodigen voor onze activiteiten;
 • U informatie over de SEC te sturen;
 • U het clubblad te kunnen sturen;
 • Voor interne analyses met betrekking tot ons ledenbestand voor strategische beslissingen met betrekking te de SEC, hierbij worden gegevens geanonimiseerd voordat ze gebruikt worden voor analyse.

Artikel 2 DEFINITIES

Persoonsgegevens;

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een persoon zeggen of gegevens die van invloed zijn op de wijze waarop een persoon wordt beoordeeld of behandeld.

Wij vragen van onze leden de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum (in verband met jeugdlidmaatschap en de afloop daarvan);
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN (voor contributie);
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • IP-adres;

Verwerken;

Alle handelingen die met persoonsgegevens worden uitgevoerd, zoals het verzamelen, aanvullen, veranderen, vernietigen en verstrekken t.b.v. het voeren van een correct Ledenbestand  en verdere verenigingsadministratie.

Feitelijke gegevens;

Dit zijn vaststaande gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, eventueel

e-mailadres, geboortedatum, datum aanvang Lidmaatschap, e.d.

Artikel 3 ALGEMEEN;

De verantwoordelijkheid voor het beheer van de persoonsgegevens wordt bij Wetgeving gelegd bij degene die de gegevens beheert. In dit geval het bestuur van de SEC. Het opslaan van gegevens van leden heeft als doel om de administratie en service te optimaliseren. Het Bestuur slaat daarvoor niet meer op dan strikt noodzakelijk t.b.v. haar administratieve handelingen/verplichtingen.

Artikel 4 BEVEILIGING;

Het Bestuur van  de SEC draagt zorg voor:

 • Optimale technische beveiliging van alle digitale persoonsgegevens door goede firewalls, virusscanners en het op to date houden van onze laptops met software;
 • Adequate Bouwtechnische beveiliging van de systemen door het gebruik van officiële

Software en het op tijd installeren van updates van plugins en thema’s;

 • Voorkoming van misbruik en toegang door derden tot deze gegevens door deze centraal te bewaren;
 • Beperking van verstrekking van informatie, tenzij hiertoe gelast door erkende

Nederlandse autoriteiten/wetgevende instanties.

Artikel 6 OPSLAG GEGEVENS LEDEN;

Met het toetreden als lid van de SEC  gaat het lid akkoord met het op digitale-, of andere wijze opslaan van zijn/haar NAW gegevens ten behoeve van serviceverlening/ administratie van de SEC zoals genoemd in artikel 2;

Artikel 7 VERSTREKKING VAN GEGEVENS (INTERN);

Gegevens uit de in gebruik zijnde administratie/databases worden intern alleen gebruikt voor de interne administratieve handelingen van de SEC zijnde:

 • door Bestuursleden van de vereniging t.b.v. de Leden-, en Contributie administratie en het doorgeven van mutaties hierin aan de NBvV. Alsmede t.b.v. het bestellen van Ringen bij de NBvV voor leden van de vereniging.
 • Het organiseren van Tentoonstellingen en evenementen;
 • De SEC behoud zich het recht om foto’s gemaakt op evenementen van de SEC, danwel van de gespreksgroepen, te publiceren op onze website en in ons clubblad van de SEC.

Artikel 8 VERSTREKKING VAN GEGEVENS (EXTERN);

Gegevens uit de in gebruik zijnde administratie/databases worden alleen verstrekt aan derden, mits;

 • Dit gebeurt aan Overheidsinstanties door een schriftelijke aanvraag (last) v.w.b. de ringenverstrekking, dan wel Markt-, Tentoonstelling-, of overige hobby gerelateerde activiteiten;
 • Informatie met betrekking tot het verkrijgen/bestellen van voorgeschreven ringen Europese Cultuurvogels worden geautomatiseerd verstrekt aan de officiële, hiertoe aangewezen Overheidsinstanties, door de NBvV (Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers);
 • Bij particuliere informatievraag wordt alleen het telefoonnummer verstrekt, zodat de aanvrager zelf contact kan zoeken. Tenzij een lid schriftelijk aan de Secretaris van de SEC heeft gemeld dit niet toe te staan.

Artikel 9 WEIGERING TOT VERSTREKKING VAN GEGEVENS;

De SEC verstrekt geen informatie:

 • b.v. reclame doeleinden, al dan niet gerelateerd aan de vogelliefhebberij;
 • Aan particulieren of instanties, anders dan het telefoonnummer (tenzij dit door een lid expliciet is verboden, door dat schriftelijk te hebben kenbaar gemaakt aan de Secretaris).

Artikel 10 VERWIJDEREN VAN GEGEVENS;

De SEC verplicht zich tot het verwijderen van alle gegevens van een lid, binnen 12 maanden na beëindiging van het lidmaatschap.

Algemeen;

Deze Gedragscode is in lijn met hetgeen hierover is opgenomen in het Bondsvademecum van de NBvV (Nederlandse Bond van Vogelliefhebers).

April 2018 – Bestuur Speciaalclub Europese Cultuurvogels